Teisinis dokumentų auditas

Teisinis dokumentų auditas – tai kompleksinis įmonės veiklos teisinis patikrinimas, dažniausiai atliekamas vykdant verslo plėtrą, įmonių susijungimus, perkant arba parduodant įmonę, ją reorganizuojant arba esant akcininkų tarpusavio ginčams. Teisinis auditas apima įmonės steigimo ir veiklos dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimamų įsipareigojimų, garantijų, rizikos, verslo partnerių ir klientų, darbo sutarčių, turto įsigijimo ir kitų svarbių įmonės veiklos aspektų teisinį įvertinimą. Klausimai, į kuriuos atliekant auditą reikia atkreipti ypatingą dėmesį, iš anksto suderinami su klientu. Baigus darbą pateikiama išsami teisinio audito ataskaita. Atliekant teisinį patikrinimą dažniausiai tikrinama, kokia yra esamų ar gresiančių teisminių ginčų padėtis, susitarimai su bendrovės finansuotojais, darbo teisės klausimai ir kiti konkrečiu atveju svarbūs aspektai.

Vykdydami teisinį auditą teikiame tokias paslaugas:

 • Duomenų apie įmonės profilį, veiklą, užimamą rinkos poziciją, verslo planus rinkimas.
 • Įmonės organizacinės struktūros ir valdymo analizė: struktūrinių vienetų teisinis statusas, nuosavo kapitalo struktūra, investicijos į kitų įmonių kapitalą, valdymo organai, priklausymas susivienijimams (junginiams).
 • Atitikimo įstatymų reikalavimams analizė: įstatymai, kuriais reglamentuojama įmonės veikla.
 • Darbo santykių analizė: organizacinė/ personalo struktūra ir pasikeitimai per paskutinių metų laikotarpį;
  duomenys apie kolektyvinius ir individualius darbo santykius: išskirtinės kolektyvinių ir darbo sutarčių sąlygos, darbo ginčai; duomenys apie faktinius darbo saugos reikalavimų pažeidimo faktus.
 • Pagrindiniai klientai ir tiekėjai, specifiniai santykiai su klientais ar tiekėjais, pardavimų ir pirkimų nuolaidos;
 • Sutartinių įsipareigojimų analizė;
 • Ginčų analizė: pateikti ir gresiantys reikalavimai, vykstantys ir gresiantys teisminiai reikalavimai;
 • Bet kokie įmonės veiklos patikrinimai, atlikti priežiūros institucijų ir taikytos sankcijos.
 • Intelektinės nuosavybės analizė: duomenys apie įmonės teises į kompiuterines programas, įsigytas apskaitos ir informacines sistemas, kitą intelektinę nuosavybę, turimas licencijas, patentus, sutartis, vykstančius ginčus.

Kontaktai