Veiklos licencijos

Kiekvienu atveju prieš užsiimant tam tikros rūšies veikla, asmuo pradedantis verslą turėtų įsitikinti, ar nėra reikalaujama licencija. Įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Juridinis asmuo privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose nustatytos kaip būtinos jo veiklos sąlygos. Taigi, leidimai ir licencijos įstatymuose turi būti nurodyti kaip būtinos tokios veiklos vykdymo sąlygos.

Kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamos veiklos rūšiai Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles. Licencijavimo taisyklėse nurodoma licencijuojama veikla, licenciją išduodanti institucija ir jos įgaliojimai, licencijai gauti reikalingi dokumentai, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir kita. Licencijavimo taisykles galima rasti institucijos, išduodančios licenciją, internetiniame puslapyje.
Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos licencijavimo taisyklėse nustatytos sąlygos. Todėl asmuo turėtų pats papildomai pasidomėti apie reikalavimus jo norimai vykdyti veiklos rūšiai.

Tam tikrais atvejais teisės aktai įtvirtina pareigą fiziniam asmeniui turėti licenciją, leidimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę verstis tam tikra veikla, kuriai vykdyti nėra reikalavimo įsteigti juridinio asmens. Teisės aktai taip pat gali nustatyti reikalavimą įsteigti juridinį asmenį vykdyti tam tikras ūkines komercines, gamybines ir kitas veiklas. Tai reiškia, kad tam tikros srities veiklas gali vykdyti tik juridiniai asmenys, todėl gyventojai, kaip fiziniai asmenys, tokių veiklų vykdyti negali.

Savo klientams padedame gauti įvairiausias jų veiklai vykdyti būtinas licencijas ir teikiame tokias paslaugas:

  • Atstovavimas valstybinėse institucijose;
  • Dokumentų įforminimas ir kitų formalumų atlikimas siekiant gauti licencijas;
  • Klientų atstovavimas ir licencijų gavimas užsienio valstybėse.

Kontaktai